Regulamin
1. Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego.

2. Składka członkowska pobierana jest na pierwszych zajęciach - za miesiące
    objęte szkoleniem. Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować
    wykluczeniem z zajęć. Usługi Sportowe „No Limits” nie zwracają
    pieniędzy w przypadku nieobecności na zajęciach.

3. Każdy uczestnik zajęć może zrezygnować z zajęć z okresem
    miesięcznego wypowiedzenia
; osoba taka zobowiązana jest dokonać
    wszelkich rozliczeń finansowych na prośbę organizatora zajęć.

4. Wszystkich ćwiczących obowiązują badania lekarskie wykonane we
    własnym zakresie.

5. Usługi Sportowe „No Limits” zapewniają wykwalifikowanych instruktorów.

6. Usługi Sportowe „No Limits” nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
    pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy zostawić w domu
    lub oddać pani w szatni)
.

7. Nie odpowiadamy za zachowanie dzieci w szatni i pod prysznicem
    oraz związane z tym następstwa (dzieci pod opieką rodzica
    lub opiekuna prawnego)
.

8. Instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach
    i godzinach (z wyjątkiem dni wolnych ustanowionych w oświacie).

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej
    pływalni w Kwidzynie.

10. Niepełnoletni uczestnicy zajęć zobowiązani są do uzyskania od obojga
      ustawowych opiekunów pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach.

11. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje ubezpieczenie od następstw
      nieszczęśliwych wypadków (we własnym zakresie).

12. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być wyposażeni w strój kąpielowy,
      obuwie zmienne (klapki), mydło i ręcznik.

13. Zapisanie dziecka na zajęcia z nauki pływania i opłacenie szkolenia jest
      jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz brakiem
      jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i świadczy o tym, że dziecko
      jest zdrowe i może uczestniczyć bez żadnych ograniczeń w szkoleniu
      pływackim.

14. Usługi Sportowe „No Limits” zastrzegają sobie prawo do ostatecznej
      interpretacji niniejszego regulaminu.

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
      w deklaracji zgodnie z ustawą z 29.08.97 r o ochronie danych
      osobowych (DzU nr 133, poz. 883).

regulamin ważny od 01.09.2007r.


Regulamin do pobrania w pliku pdf.